+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

Overeenkomstig artikel 446 Ger.W. begroot de advocaat zijn ereloon met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht waarbij het in rekening gebrachte ereloon in overeenstemming moet zijn met de belangrijkheid van de zaak en de aard van het werk.

Met elke cliënt kunnen specifieke afspraken gemaakt worden waarbij het ereloon kan berekend worden per tijdseenheid, naargelang de waarde van de zaak of per geleverde prestatie.

Indien het ereloon per tijdseenheid wordt berekend, wordt uitgegaan van een uurtarief van 140,00 EUR excl. BTW.

In bepaalde zaken zal u ook beroep kunnen doen op uw rechtsbijstandsverzekering voor de betaling van het ereloon. Aarzel niet ons hierover meer info te vragen bij ons eerste gesprek. 

Voor incasso van onbetwiste facturen kan verwezen worden naar www.b-vc.be/incasso.

Aanpassing, verhoging en vermindering van overeengekomen ereloon behoort uiteraard steeds tot de mogelijkheden al naargelang de ontwikkelingen in een dossier.

Ter verduidelijking van het cliënteel kan nog het volgende worden vermeld:

Het aangerekende ereloon is de vergoeding voor de diensten die de advocaat levert.

De onkosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor (zoals briefwisseling, administratie, secretariaat, telefoon, fax, email, verplaatsingen) en anderzijds de specifieke aan een welbepaald dossier aan te rekenen kosten van de dienstverlening aan de cliënt.

De gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die de advocaat of het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals een gerechtsdeurwaarder, tolk, en/of andere openbare instanties. U zal altijd een gedetailleerde afrekening ontvangen met een duidelijk en correct overzicht van het in rekening gebrachte ereloon en kosten.

Bij de start van elk dossier en in de loop van het dossier zal een provisie op ereloon en kosten worden gevraagd.

Bij de aanvang van de samenwerking zal te allen tijde de wijze van factureren worden verduidelijkt.

Bij de definitieve afhandeling van een dossier en/of stopzetting van de samenwerking zal altijd een duidelijke en overzichtelijke ereloon- en onkostenfactuur worden overgemaakt.

Indien gewenst door de cliënt kan bij aanvang van de samenwerking en/of dienstverlening een geschreven overeenkomst tussen advocaat en cliënt worden afgesloten.

Het kantoor zal hiervoor bij voorkeur gebruik maken van één van de modelovereenkomsten van de Orde van Vlaamse Balies.

Terzake verwijzen wij ook naar de algemene voorwaarden waarvan u de link onderaan deze website kan terugvinden.

 

Boonen-Van Craen Advocaten CVOHA

Doggenhoutstraat 20 - 2520 Ranst

BTW BE 0881.048.327

Kantoorrekening: BE 65 6300 6795 2296

Derdenrekening: BE 05 6300 6522 4475

BIC: BBRU BE BB

Facebook
Facebook